Des questions? Appelez le 050 47 07 20 ou envoyez-nous un mail

Statuts de l’Union des Bateliers Artisans

Annexe au Moniteur Belge du 12 mars 1955

Hoofdstuk I – Benaming, zetel en duur der Vereniging

Art. 1. De vereniging draagt de benaming  » Bond van Eigenschippers « , in het frans  » Union des bateliers Artisans « .

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te Brugge, Komvest 40.

Art. 3. De vereniging is gesticht voor onbepaalde termijn, aanvang genomen hebbende op 1 december 1954.

Hoofdstuk II – Doel der vereniging

Art. 4. De vereniging heeft tot doel:

 1. Alle eigenaars van binnen- en Rijnvaartschepen en van sleepboten te verenigen, ten einde aldus beter hun algemene stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen.
 2. Al deze eigenaars ten privaten titel bij te staan in hun beroepsbelangen, van welke aard deze ook mogen wezen.

Art. 5. Om dit doel te bereiken zal:

 1. Kontakt genomen worden met de bestaande verenigingen: onderhandelingen en besprekingen gevoerd worden met de bevoegde overheden van ministeries en openbare of private diensten; konferenties en vergaderingen worden belegd.
 2. Raadgevingen, inlichtingen en praktische bijstand inzake beroepsaangelegenheden voor schippers worden verstrekt. Bovenstaande middelen zijn enkel aanwijzend en geenzins beperkt.

Hoofdstuk III – De leden der vereniging

Art. 6. De vereniging is samengesteld uit leden-stichters en gewone leden. De leden-stichters zijn deze die aktief medewerken aan de doelstellingen van de vereniging en hebben als dusdanig stemrecht in de algemene vergadering. Als gewone leden kunnen alle eigenschippers aangenomen worden na de stichting der vereniging.

Art. 7. Om als lid-stichter aangenomen te worden moet men:

 1. van Belgische nationaliteit zijn
 2. juridisch bekwaam zijn
 3. van onberispelijk gedrag zijn
 4. de grondverordeningen der vereniging in hun geheel onvoorwaardelijk bijtreden.

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding of weigering van nieuwe of te vervangen leden-stichters op de eerstkomende vergadering, en deze beslissing moet niet met redenen omkleed worden. De eerste leden-stichters zijn ondergetekenden.

Art. 8. Om als gewoon lid aangenomen te worden moet men:

 1. het beroep van eigenschippers uitoefenen, ofwel eigenaar of mede-eigenaar en/of uitbater van één of meerdere schepen en/of sleepboten zijn.
 2. van onberispelijk gedrag zijn.

De beheerraad beslist over de aanvaarding of weigering van de gewone leden zonder dat deze beslissing met redenen dient omkleed te zijn.

Hoofdstuk IV – Plichten en rechten der leden

Art. 9. Alle leden zullen jaarlijks een bijdrage betalen, waarvan het bedrag door de beheerraad zal worden vastgelegd.

Art. 10. Ieder lid dat minstens één jaar de bijdrage niet heeft voldaan zal worden aanzien als ontslagnemend, zonder hierdoor ontslagen te zijn van de achterstallige bijdrage(n), alsmede deze van het laatste jaar te betalen.

Art. 11. Indien een lid-stichter te kort komt aan de verplichtingen welke uit onderhavige standregelen voortspruiten, daden stelt of nalatigheden begaat die nadelig zijn voor het maatschappelijk doel, of voor eigen eer en faam, of voor de eer en faam van de vereniging, zal de algemene vergadering bij meerderheid van de twee derden der stemmen tot zijn uitsluiting kunnen beslissen.

Hoofdstuk V – Beheer der vereniging

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een beheerraad, samengesteld uit minstens drie leden-stichters, verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, tenzij herroeping door de algemene vergadering. De beheerraad kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schrijver en een schatbewaarder.
Ingeval één of meerdere posten van leden van de beheerraad zouden open vallen, blijven de overige leden dezelfde macht genieten als wanneer het aantal der leden voltallig zou zijn, en dit tot aan de eerstvolgende vergadering die in de vervanging moet voorzien.

Art. 13. De beheerraad kan geheel of gedeeltelijk zijn macht afstaan aan één of meerdere van zijn leden, of zelfs aan één of meerdere leden-stichters mits machtiging van de algemene vergadering. (N.B. Indien de statuten de beheerraad ertoe machtigen, mag deze laatste zijn macht afstaan aan één of meerdere leden-stichters. (art. 13 van de wet van 27 juni 1921))

Art. 14. De beheerraad vergadert minstens éénmaal per drie maanden. De voorzitter mag de beheerraad bijeenroepen telkens als de belangen der vereniging dit vergen.
De voorzitter is gehouden de beheerraad bijeen te roepen wanneer minstens twee leden van de beheerraad hierom schriftelijk verzoeken. De beslissingen worden in de raad genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden, bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Deze beslissingen zullen vastgelegd worden door processen-verbaal opgemaakt in een register en ondertekend door al de aanwezige leden. Kopijen en uittreksels der processen-verbaal worden geldig getekend door twee leden van de beheerraad.

Art. 15. De beheerraad heeft in zijn bevoegdheid de handelingen die behoren tot het beheer der vereniging in de ruimste zin met uitzondering van : alle aankoop, verkoop, verpanden, hypoteken en vervreemden van onroerende goederen, het lenen of ontlenen van gelden.

De beheerraad vertegenwoordigt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en vertegenwoordigt geldig de vereniging in alle rechtsgedingen, zowel als eiser dan als verweerder.

De beheerraad benoemt al de agenten of bedienden of leden van het personeel der vereniging, stelt ze af, bepaalt hun werkzaamheden en hun bezoldigingen.

De beheerraad is gemachtigd buiten de hoofdzetel plaatselijke burelen of afdelingen op te richten.

De beheerraad mag volmacht verlenen aan volmachtdragers naar zijn keuze.

Art. 16. Alle akten welke de vereniging aanbelangen, worden geldig getekend door twee leden van de beheerraad.

Art. 17. De beheerraad is er toe gehouden jaarlijks ter gelegenheid van de verplichte algemene vergadering, verslag uit te brengen over de financiële toestand van de vereniging, alsmede de balansrekening van de ontvangsten en uitgaven, alsmede de begrotingen te onderwerpen aan de goedkeuring der algemene vergadering.

Hoofdstuk VI – De algemene vergadering

Art. 18. In de maand februari van ieder jaar zal een verplichte algemene vergadering belegd worden door de leden-stichters. De beheerraad duidt plaats, dag en uur aan waar deze vergadering zal gehouden worden, minstens acht dagen voor de vergadering.

Art. 19. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de beheerraad.

Art. 20. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen op dezelfde wijze door de beheerraad worden samengeroepen telkens de belangen der vereniging zulks vergen.
De beheerraad is verplicht de algemene vergadering samen te roepen telkens één vijfde der leden-stichters hierom schriftelijk vragen, met aanduiding van het onderwerp dat zij wensen te behandelen.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen en zijn geldig welke ook het aantal der aanwezige leden weze, tenzij in de afwijkende gevallen, voorzien in de Wet. Alle stemmingen zijn geheim.

Art. 21. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, met bepaling van hun macht en hun eventueel loon.

Art. 22. In geval van ontbinding zal het batig saldo toegewezen worden aan hetzij een bestaande vereniging met soortelijke doelstellingen als onderhavige vereniging, hetzij aan één of meer liefdadige of sociale instellingen ten bate van noodlijdende schippers of aan een onderwijsinstelling voor schipperskinderen.

Art. 23. Bij geheime stemming kiest deze algemene vergadering de volgende beheerraad, ten getale van vijf stichters:

De Smedt P., De Smet A., De Witte A., Francois W., Verstraete W.

Art. 24. De beheerraad onmiddellijk vergaderend, benoemt als:

voorzitter : Francois W.; ondervoorzitter : De Smedt P.; Schatbewaarder : De Witte A.; Schrijver : E.P. Tillo.

Gedaan te Brugge op 1 december 1954 en waarvan akte.

Wijziging statuten:

INGEVOLGE UNANIEME BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JUNI 1999 WORDT ARTIKEL 18 GEWIJZIGD ALS VOLGT: “IN DE MAAND JUNI VAN IEDER JAAR ZAL EEN VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING BELEGD WORDEN DOOR DE LEDENSTICHTERS”.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 9 september 2005

De algemene vergadering van 11 juni 2005 van de V.Z.W. BOND VAN EIGENSCHIPPERS, met zetel te Komvest 40, 8000 Brugge heeft de statuten in overeenstemming gebracht met de wet van 2 mei 2002 en gecoördineerd als volgt:

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk wordt ‘BOND VAN EIGENSCHIPPERS’ (afgekort ‘B.V.E.’, in het Frans: ‘UNION DES BATELIERS ARTISANS’ (afgekort ‘U.B.A.’) genoemd en heeft haar maatschappelijke zetel te Brugge, Komvest 40, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 2

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel enerzijds:

 1. Alle eigenaars en exploitanten van binnen- en Rijnvaartschepen en van sleep- en duwboten en aanverwanten te verenigen, ten einde aldus beter hun algemene stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen.
 2. Al deze eigenaars en exploitanten ten privaten titel bij te staan in hun beroepsbelangen, van welke aard deze ook mogen zijn.

Om dit doel te bereiken, zal:

 1. Contact opgenomen worden met de bestaande verenigingen, onderhandelingen en besprekingen gevoerd worden met de bevoegde overheden van ministers en openbare of private diensten; conferenties en vergaderingen worden belegd.
 2. Raadgevingen, inlichtingen en praktische bijstand inzake beroepsaangelegenheden voor schippers worden verstrekt. Bovenstaande middelen zijn enkel aanwijzend en geenszins beperkt.

De vereniging zonder winstoogmerk mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 3

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, met aanvang op 1 december 1954.

Artikel 4

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en een onbeperkt aantal toetredende leden. De werkende leden zijn deze die actief medewerken aan de doelstellingen van de vereniging en hebben als dusdanig stemrecht in de algemene vergadering.

Het aantal werkende leden van de vereniging bedraagt minimum drie. Nieuwe werkende leden kunnen aanvaard worden op hun schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur, die het op de agenda plaatst van de algemene vergadering. Deze beslist zonder verhaal.

Elk werkend lid kan te allen tijde de vereniging zonder winstoogmerk verlaten, mits aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht, waarna op de eerstkomende algemene vergadering het ontslag uitwerking heeft.

Om als werkend lid aangenomen te worden moet men:

 1. inwoner zijn van de Europese Unie
 2. juridisch bekwaam zijn
 3. van onberispelijk gedrag zijn
 4. de grondverordeningen der vereniging in hun geheel onvoorwaardelijk bijtreden.

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding of weigering van nieuwe of te vervangen werkende leden op de eerstvolgende vergadering, en deze beslissing moet niet met reden omkleed worden.

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding of weigering van de toetredende leden zonder dat deze beslissing met redenen dient omkleed te zijn.

Artikel 5

Het jaarlijks lidgeld voor de leden is vastgesteld op maximum 10.000,00 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

Ieder lid dat minstens één jaar het lidgeld niet heeft voldaan, zal worden aanzien als ontslagnemend, zonder hierdoor ontslagen te zijn van de achterstallige lidgelden, alsmede deze van het laatste jaar te betalen.

Artikel 6

De vereniging zonder winstoogmerk wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden die benoemd worden door de algemene vergadering, tenzij de VZW slechts drie leden heeft, dan moet het aantal leden van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging zonder winstoogmerk in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het maatschappelijk doel van de vereniging zonder winstoogmerk te realiseren.
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur eindigt bij overlijden, ontslag door de algemene vergadering of bij het ontslag door de bestuurder.

De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat kosteloos.

De beslissingen worden in de raad genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden, bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De raad van bestuur kan de bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen naar één of meerdere leden. De raad van bestuur kan een afgevaardigd bestuurder en/of directeur aanduiden.

De afgevaardigd bestuurder en/of directeur kan de organisatie rechtsgeldig verbinden, en alle handelingen stellen die nodig zijn om de dagelijkse werking te garanderen. (Zoals contracten afsluiten, financiering aangaan, enz.)

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze, die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

Artikel 7

Voor elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders. Deze notulen worden bijgehouden in een register op de maatschappelijke zetel. Dit register kan ter inzage voorgelegd worden aan de leden.

Artikel 8

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het boekjaar sluit af op 31 december.

Artikel 9

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • wijziging statuten;
 • benoeming of ontslag van de leden van de raad van bestuur;
 • desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
 • het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 • aanvaarden van nieuwe leden;
 • uitsluiten van een lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • en alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 10

De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar in de maand juni. De leden worden minimum acht dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigd. De dagorde wordt op de uitnodiging vermeld.

De algemene vergadering beslist geldig welk ook het aantal aanwezigen zijn. De beslissingen worden genomen, bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De besluiten van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging zonder winstoogmerk. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen.

Artikel 11

In geval van ontbinding van de vereniging zal na aanzuivering van het passief, aan het actief een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk overeenkomst met het doel waarvoor deze vereniging werd opgericht.

De algemene vergadering beslist over de toewijzing van de goederen.

Artikel 12

Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 19 juli 2006

De algemene vergadering van 10 juni 2005 heeft de statuten als volgt gewijzigd:

Het adres van de zetel van de vereniging is gewijzigd naar Sint-Pieterskaai 74 – 8000 Brugge

Gewijzigde statuten – Algemene Vergadering 26 juni 2010

De algemene vergadering van 11 juni 2005 van de V.Z.W. BOND VAN EIGENSCHIPPERS, met zetel te Sint-Pieterskaai 74, 8000 Brugge heeft de statuten in overeenstemming gebracht met de wet van 2 mei 2002 en gecoördineerd als volgt

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk wordt ‘BOND VAN EIGENSCHIPPERS’ (afgekort ‘B.V.E.’, in het Frans: ‘UNION DES BATELIERS ARTISANS’ (afgekort ‘U.B.A.’) genoemd en heeft haar maatschappelijke zetel te Brugge, Sint-Pieterskaai 74, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 2

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel enerzijds

 1. Alle eigenaars en exploitanten van binnen- en Rijnvaartschepen en van sleep- en duwboten en aanverwanten te verenigen, ten einde aldus beter hun algemene stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen.
 2. Al deze eigenaars en exploitanten ten privaten titel bij te staan in hun beroepsbelangen, van welke aard deze ook mogen zijn.

Om dit doel te bereiken, zal

 1. Contact opgenomen worden met de bestaande verenigingen, onderhandelingen en besprekingen gevoerd worden met de bevoegde overheden van ministers en openbare of private diensten; conferenties en vergaderingen worden belegd.
 2. Raadgevingen, inlichtingen en praktische bijstand inzake beroepsaangelegenheden voor schippers worden verstrekt. Bovenstaande middelen zijn enkel aanwijzend en geenszins beperkt.
  De vereniging zonder winstoogmerk mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 3

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, met aanvang op 1 december 1954.

Artikel 4

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en een onbeperkt aantal toegetreden leden. De werkende leden zijn deze die actief medewerken aan de doelstellingen van de vereniging en hebben als dusdanig stemrecht in de algemene vergadering.

Het aantal werkende leden van de vereniging bedraagt minimum drie. Nieuwe werkende leden kunnen aanvaard worden op hun schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur, die het op de agenda plaatst van de algemene vergadering. Deze beslist zonder verhaal.

Elk werkend lid kan te allen tijde de vereniging zonder winstoogmerk verlaten, mits aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht, waarna op de eerstkomende algemene vergadering het ontslag uitwerking heeft.

Om als werkend lid aangenomen te worden moet men

 1. inwoner zijn van de Europese Unie
 2. juridisch bekwaam zijn
 3. van onberispelijk gedrag zijn
 4. de grondverordeningen der vereniging in hun geheel onvoorwaardelijk bijtreden.

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding of weigering van nieuwe of te vervangen werkende leden op de eerstvolgende vergadering, en deze beslissing moet niet met reden omkleed worden.

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding of weigering van de toegetreden leden zonder dat deze beslissing met redenen dient omkleed te zijn.

Artikel 5

Het jaarlijks lidgeld voor de leden is vastgesteld op maximum 10.000,00 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

Ieder lid wordt geacht uiterlijk binnen de dertig dagen na factuurdatum zijn lidgeld te voldoen. De leden die tegen die datum niet betaald hebben, worden aangemaand te betalen binnen een door de raad van bestuur opgelegde termijn. Niet betaling binnen deze termijn brengt automatisch en van rechtswege ontslag met zich mee.

Artikel 6

De vereniging zonder winstoogmerk wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden die benoemd worden door de algemene vergadering, tenzij de VZW slechts drie leden heeft, dan moet het aantal leden van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging zonder winstoogmerk in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het maatschappelijk doel van de vereniging zonder winstoogmerk te realiseren.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur eindigt bij overlijden, ontslag door de algemene vergadering of bij het ontslag door de bestuurder. In het laatste geval dient de bestuurder mits aangetekend schrijven aan de zetel van de vereniging het ontslag te melden.

De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat kosteloos.

De raad van bestuur beslist op de wijze beschreven in de statuten als een college. Dit betekent dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig dient te zijn en/of vertegenwoordigd bij volmacht, en daarvan moet een gewone meerderheid akkoord gaan.

De raad van bestuur kan de bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen naar één of meerdere leden. De raad van bestuur kan een afgevaardigd bestuurder en/of directeur aanduiden.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur door een andere bestuurder. Het aantal volmachten per bestuurder is beperkt tot één. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde persoon kan geschieden a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur of b) door afzetting door de raad van bestuur.

De afgevaardigd bestuurder en/of directeur kan de organisatie rechtsgeldig verbinden, en alle handelingen stellen die nodig zijn om de dagelijkse werking te garanderen. (Zoals contracten afsluiten, financiering aangaan, enz.)

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze, die
door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
De duur van het mandaat van bestuurder wordt aangegaan voor een termijn van 4 jaar.

Artikel 7

Voor elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders. Deze notulen worden bijgehouden in een register op de maatschappelijke zetel. Dit register kan ter inzage voorgelegd worden aan de leden.

Artikel 8

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het boekjaar sluit af op 31 december.

Artikel 9

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

 • wijziging statuten;
 • benoeming of ontslag van de leden van de raad van bestuur;
 • desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
 • het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 • aanvaarden van nieuwe werkende leden;
 • uitsluiten van een lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • en alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 10

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen en vergadert minstens één maal per jaar in de maand juni. De leden worden minimum acht dagen voor de vergadering schriftelijk per gewone brief en/of per email verwittigd. De dagorde wordt op de uitnodiging vermeld.

De algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen zo de meerderheid van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen, bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De besluiten van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging zonder winstoogmerk. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen. Deze besluiten worden dan schriftelijk per gewone post toegestuurd.

De notulen kunnen op de zetel van de vereniging tevens door belanghebbende derden worden ingezien.

Artikel 11

In geval van ontbinding van de vereniging zal na aanzuivering van het passief, aan het actief een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk overeenkomst met het doel waarvoor deze vereniging werd opgericht.

De algemene vergadering beslist over de toewijzing van de goederen.

Artikel 12

Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Gewijzigde statuten – Algemene Vergadering 14 juni 2014 (publicatie Belgisch Staatsblad 23 maart 2015)

De algemene vergadering van 14/06/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Bond van Eigenschippers. Haar afgekorte benaming is B.V.E. . De Franstalige benaming van de vereniging is Union des BateliersArtisans, afgekort U.B.A.
De vereniging is opgericht op 1 december 1954.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Pieterskaai 74 te 8000 Brugge en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel:

 1. Alle eigenaars en exploitanten van binnen- en Rijnvaartschepen en van sleep- en duwboten te verenigen, ten einde aldus beter hun algemene stoffelijke en zedelijke belangen te bevorderen;
 2. Al deze eigenaars en exploitanten ten privaten titel bij te staan in hun beroepsbelangen, van welke aard deze ook mogen wezen

Om dit doel te bereiken zal:

 1. Contact genomen worden met de bestaande verenigingen, onderhandelingen en besprekingen gevoerd worden met de bevoegde overheden van ministeries en openbare of private diensten, conferenties en vergaderingen worden belegd;
 2. Raadgevingen, inlichtingen en praktische bijstand inzake beroepsaangelegenheden voor schippers worden verstrekt. Bovenstaande middelen zijn enkel aanwijzend en geenszins beperkt.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden
De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun gegevens worden vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie.

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement.

Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard.Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. De beslissing van de algemene vergadering moet niet met redenen omkleed zijn.

Om als lid aangenomen te worden moet men inwoners zijn van de Europese Unie, juridisch bekwaam zijn, van onberispelijk gedrag zijn en de grondverordeningen van de vereniging in hun geheel onvoorwaardelijk bijtreden.

Artikel 7

Om als toegetreden lid aangenomen te worden, moet men het beroep van eigenschipper uitoefenen, ofwel eigenaar of mede-eigenaar en/of uitbater van één of meerdere schepen en/of sleepboten zijn, alsook van onberispelijk gedrag zijn

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding of weigering van de toegetreden leden zonder dat deze beslissing met redenen dient omkleed te zijn.

Artikel 8

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 10.000 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De leden en toegetreden leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid of toegetreden lid dat niet betaalt in het jaar waarbinnen het lidgeld betaald moet zijn, wordt als ontslagnemend beschouwd, zonder hierdoor ontslagen te zijn van de achterstallige lidbijdragen.

Artikel 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

Artikel 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Artikel 12

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw herkiesbaar.

Artikel 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

Artikel 15

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 16

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter of twee bestuurders. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief of per mail ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

Artikel 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.

Artikel 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Artikel 19

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 20

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en al dan niet onder zijn bestuurders een secretaris en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders of door het individuele optreden van een hiertoe aangestelde directeur of afgevaardigde bestuurder.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 21

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang ais wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.

Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

Artikel 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van de statuten, – de benoeming en de afzetting van de bestuurders, – de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid van de vereniging, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 24

De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

Artikel 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 26

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.

Artikel 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.

Artikel 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Artikel 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 30

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

Artikel 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 32

Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Artikel 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend warden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VII: SLOTBEPALING

Artikel 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 14 juni 2014.